Skip to main content

ଆର୍କାଇଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ |

ଯୋଜନା ବିଭାଗର ଭିତର ବ୍ୟାନର

ଆର୍କାଇଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ |

News
Sr. No. Title Details/Download Publish Date
1 ଶ୍ରୀ ରମେଶ ରାମନାଥନ୍, ୧୮ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୦ ରେ “ସିଷ୍ଟମ୍ ଲିଡରସିପ୍:" ବିଷୟ ଉପରେ ୨୩ତମ ଓକେଏଚ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ | Details 01-18-2020